Sử dụng thẻ Tag để đánh dấu và lọc đơn hàng

Các ứng dụng của thẻ Tag

  1. Theo dõi đơn hoàn đã về kho chưa
  2. Tối ưu đóng gói đơn hàng
Video hướng dẫn
Mô tả
Tạo thẻ Tag