Sử dụng TAG để quản lý đơn hoàn, tối ưu đóng gói 1000 đơn Shopee

Shop Manager 16 Th08 2021

Sử dụng thẻ Tag để đánh dấu và lọc đơn hàng

Các ứng dụng của thẻ Tag

  1. Theo dõi đơn hoàn đã về kho chưa
  2. Tối ưu đóng gói đơn hàng
Video hướng dẫn
Mô tả
Tạo thẻ Tag

Chuyên mục