Tính năng

1)  Quản lý tập trung

2)  Sao chép đa sàn

3) Tăng tương tác Shop

4) Extension