Shopee sang Tiktok Shop nắm bắt cơ hội mới

tiktop shop 13 Th04 2022
  • TikTok Shop là cánh cửa mới cho nhà bán hàng đã lỡ chuyến đò Shopee hoặc Facebook nhiều năm trước.
  • Với cách bán hàng tập trung vào nội dung sản phẩm, cách tiếp cận khách hàng khác với các mô hình sàn truyền thống như Shopee hay Lazada.
  • Tiktok Shop tiếp cận người dùng qua các đoạn Video, thay vì người dùng sẽ tìm sản phẩm trên các sàn mà sản phẩm sẽ chủ động tiếp cận người dùng
  1. Đăng kí tài khoản https://seller-vn.tiktok.com/
  2. Học viện TiktokShop https://seller-vn.tiktok.com/university/home?tab=policy_center
  3. Tài liệu https://drive.google.com/drive/folders/11xyjyIr55PltQkcLJBpjKp1m2ftMaJ8L

Công cụ sao chép từ Shopee sang TikTik Shop

https://support.autoshopee.com/autoshopee/shopee-tiktok

Chuyên mục