PRIVACY POLICY - Chính sách quyền riêng tư

PRIVACY POLICY (English)

This page informs you of our policies regarding the collection, usage, and disclosure of personal data when you use our Browser Extension and the choices you have associated with that data.

1. Usage:

This Browser Extension is extensively built for our Partners under the Shopee Affiliate Program to facilitate your promotion activities for Shopee Ecommerce Site (https://shopee.vn). The usage of this Chrome Extension must comply with the Terms & Conditions of the Shopee Affiliate Program at:

https://banhang.shopee.vn/

2. Data collection and storage:

When you first log-in with your username and password supplied by Shopee Affiliate Platform inside the Setting page, your information is securely posted to our server for verification.

Your generated tracking links, preference setting and other filled information are saved locally on your hard disk. These data are not publicly available online in the Internet.

3. Personal information:

This Extension does not collect any personal information from you.


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

1. Cách sử dụng:

Tiện ích mở rộng trình duyệt này được xây dựng rộng rãi cho các Đối tác của chúng tôi theo Chương trình liên kết của Shopee để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quảng bá của bạn cho Trang thương mại điện tử Shopee ( https://shopee.vn ). Việc sử dụng Tiện ích mở rộng Chrome này phải tuân theo Điều khoản & Điều kiện của Chương trình liên kết Shopee tại:

https://banhang.shopee.vn/

2. Thu thập và lưu trữ dữ liệu:

Khi bạn lần đầu tiên đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu do Nền tảng liên kết Shopee cung cấp bên trong trang Cài đặt, thông tin của bạn sẽ được đăng tải một cách an toàn lên máy chủ của chúng tôi để xác minh.

Các liên kết theo dõi đã tạo của bạn, cài đặt tùy chọn và thông tin đã điền khác được lưu cục bộ trên đĩa cứng của bạn. Những dữ liệu này không được công khai trực tuyến trên Internet.

3. Thông tin cá nhân:

Tiện ích mở rộng này không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ bạn.

Cập nhật lần cuối vào: 29 tháng 8, 2020.