Sao chép và Backup sản phẩm theo từng nhóm

17 Th07 2023

Ứng dụng thực tế

  • Backup thông tin sản phẩm của một Shop (trường hợp Shop đó chết vẫn còn dữ liệu sản phẩm)
  • Dễ dàng quản lý sản phẩm theo từng ngành hàng, hoặc từng Shop
  • Chỉnh sửa thông tin sản phẩm trước khi sao chép (tránh trùng lặp với sản phẩm gốc)