Phần mêm giúp bạn quản  lý và trả lời tin nhăn của khách hàng của nhiều Shop trên một màn hình duy nhất

https://drive.google.com/open?id=1kN0M4rPmuQbk9kpPz2rHUnxvkJ4manBb

Menu quản lý tin nhắn

Mình sẽ giả lập nhắn tin khách hàng cho shop VietFamily123

Hệ thống sẽ nhận được thông báo có tin nhắn
Bạn có thể trả lời tin nhắn trực tiếp trên hê thống
Đây là tin nhắn khách hàng nhận được