Quản lý và In đơn hàng hàng loạt trên Shop Manager

Shop Manager 4 Th09 2019
Bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian khi In đơn và xác nhận đơn hàng từ nhiều Shop khác nhau, giờ đây bạn có thể IN và XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG hàng loạt trong một cú click bằng Shop Manager

https://drive.google.com/open?id=1kN0M4rPmuQbk9kpPz2rHUnxvkJ4manBb

Menu quản lý đơn hàng
Đây là danh sach đơn hàng của tất cả các Shop

Ở đây minh chưa có đơn hàng nào mới, giờ mình sẽ đặt thử một đơn

Đơn hàng mới 

Bạn có thể bấm và mã đơn hàng để xem Chi tiết đơn hàng đó

Chi tiết đơn hàng

Giờ ta sẽ tiến hành "Chuẩn bị đơ hàng" và "In đơn hàng" hàng loạt

Chọn đơn hàng và nhấn và nút Chuẩn bị đơn hàng
Tiếp theo In đơn hàng hàng loạt
Bạn chọn một thư mục bất kì và lưu file PDF
Và đây là kết quả

Thật đơn giản để xử lý và In đơn hàng của bạn.

Chuyên mục