Do Sendo có một số thay đổi kho đăng  nhập (sử dụng captcha) nên không thể đăng nhập theo cách thông thường, nên ta sẽ sử dụng Cookie để thêm Shop và sao chép sản phẩm

B1. Tải và cài đặt Extension https://chrome.google.com/webstore/detail/editthiscookie/fngmhnnpilhplaeedifhccceomclgfbg?hl=vi

B2. Đăng nhập vào Sendo

B3. Lấy Cookies

Ở B1 ta đã tải phần mêm Cookies Extention bạn sẽ thấy nó ở gốc phải màn hình

B4. Lưu Cookies

Việc còn lại ta chỉ việc dán Cookies vào phần mêm và bấm lưu