Hướng dẫn thêm Shop hàng loạt bằng Excel trên Shop Manager

Shop Manager 4 Th09 2019
Thêm hàng loạt băng Excel giúp bạn thêm Shop nhanh hơn và dễ quản lý hơn

Mẫu excel

https://drive.google.com/open?id=1kN0M4rPmuQbk9kpPz2rHUnxvkJ4manBb

Các bạn điền đúng các mục sau
Thêm Excel hàng loạt
Chọn File Excel của bạn Hệ thống sẽ tự động đăng nhập

Chuyên mục