Nhằm giúp các bạn quản lý đơn hàng và tin nhắn dễ dàng hơn chung tôi đã cập nhật Shopee Manager đổi tên thàn Shop Manager.

https://drive.google.com/file/d/1pDTAr6KEhtkHDIudtJN0wMEmfHr7Fd6U/view
Giao diện đăng nhập bằng tài khoản AutoShopee
Thêm một Shop mới
Thêm thành công
Quản lý đơn hàng
Chi tiết đơn hàng
In hoặc chuẩn bị đơn hàng hàng loạt
Bộ lọc đơn hàng
In đơn hàng loạt , PDF sẽ lưu ở thu mực được chọn
Các file lưu thành công