Đối soát đơn hoàn trả Shopee bằng ShopManager

15 Th07 2023

Cách đối soát đơn hoàn trên Shopee bằng phần mềm ShopManager

** Google Sheet Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SCx0qu9yVDQr144y3r7JWO3YaF3hwVjjhltNOqAi_7M/edit#gid=907550902