Photo by Mauricio Gutiérrez / Unsplash

Cập nhật thông tin sản phẩm hàng loạt trên Shopee bằng Excel

17 Th12 2022

Vào Tab Sản phẩm > Cập nhật hàng loạt

Chọn mẫu file thông tin cần sửa và nhân tải về

Tải về máy

Mở file Excel và điều chỉnh lại > Lưu File

Sửa thông tin > Lưu

Tải lên File Excel vừa chỉnh sửa

Đợi Shopee cập nhật